Textförfattare

Här förtecknas författare som lämnat vokaltext till originalkompositioner av Alfvén. Hänvisning sker till kompositionens titel och nummer i kompositionsförteckningen i Rudén 1972

Aarestrup, Emil (1800-1856). Dansk författare.
Marias sånger 50

Albert-Henning, Albert (1881-1963). Postmästare i Älvsjö.
Kantat vid svenska Röda korsets högtidssammankomst 115
Kantat vid Världspostunionens halvsekelsjubileum 103

Alexanderson, Gustaf (1830-1937). Advokat.
Natt 116
Papillon 143
Det unga hemmet 152

Alströmer, Jonas d. y. (1769-1845). Kopist i Inrikesexpeditionen.
Serenad 27:1

Aráfi, se Mörner, Birger

Bierbaum, Otto Julius (1865-1910). Konst- och litteraturkritiker, tysk författare.
Geflüster im Gange 73

Biskop Thomas, se Tomas Simonsson

Blomberg, Erik (1894-1965). Skald.
Vaggvisa 127

Brogren, Erik (1871-1932). Publicist, lyriker.
En visa om troheten 89

Burns, Robert (1759-1796). Skotsk skald.
O stode du i kylig blåst 29

Butenschön, Andrea (f. 1866). Författare.
Trubadurens ande 41

Dhejne, Hans (1891-1986). Författare.
Nordens länder 196

Ditlevsen, Tove (1918-1976). Dansk författare.
Saa tag mit Hjerte 203

Edwall, Ingemar (f. 1905). Genealog.
I vapen 182

Ekgren, Erik (f. 1866). Med. dr. i Berlin, författare.
Jag minns 27:2

Evers, Edvard (1853-1919). Kyrkoherde i Norrköpings norra församling.
Julsång 65

Fallström, Daniel (1858-1937). Skriftställare.
Afton 57
Aftonstämning 27:3
Hos drottning Margareta 56
Ställ flaggan så jag ser den 68
Vårens vandring 60

Fant, Gunnar (1879-1967). Borgmästare i Stockholm, författare.
Sång till Stockholm 145

Fet, Afanasij Afanas’evic (1820-1892). Rysk författare.
Morgonhelsning 27:5
Snö 27:6

Fjalar, se Östergren, Carl Ludvig

Flensburg, Nils (1855-1926). Professor i sanskrit med jämförande språkforskning vid Lunds universitet.
Kantat vid Baltiska utställningens öppnande 83

Forsslund, Karl-Erik (1872-1941). Fil. lic. Föreståndare för Brunnsviks folkhögskola, skriftställare.
Ur ”Lyckans visor” 31

Franzén, Frans Michael (1772-1847). Biskop i Härnösand, skald.
Champagnevinet 205

Fröding, Gustaf (1860-1911). Skald.
Harrgårstösa i äppelapla 48

Gabrielsson, Samuel (1881-1968). Kyrkoherde i Rättvik.
Midsommarlåt i Leksand 146

Geijer, Erik Gustaf (1783-1847). Professor i historia vid Uppsala universitet, skald.
Manhem 112
Marsch 61
Vallgossens visa 109:2

Granér, Cyrus (1870-1937). Organist i Brännkyrka kyrka, folkskoleinspektör.
En visa om barnens ö på Barnens dag 102.

Grape, Anders (1880-1959). Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.
Endräkt 167
Hälsningskväde till damerna 74

Gripenberg, Bertel (1878-1947). Finlandssvensk författare.
Lindagull 95

Gullberg, Hjalmar (1898-1961). Fil.lic. Författare.
Mitt i en blomstermånad 192.

Hamilton, Knut (1855-1930). Landshövding i Uppsala län.
Kantat vid Uppsala läns hushållningssällskaps jubileum 86

Hed, Kerstin, se Olsson, Hilda

Hedberg, Tor (1862-1931). Författare
Var det en dröm 27:4.

Heidenstam, Verner von (1859-1940). Författare.
Gustaf Frödings jordafärd 71
Spåmannen 79

Hemmer, Jarl (1893-1944). Fil.kand. Författare.
I stilla timmar 168

Henning, Albert, se Albert-Henning, Albert

Henriksson, Alf (1905-1995). Författare.
Roslagsvår 211

Holmgren, Frithiof (1831-1897). Professor i fysiologi vid Uppsala universitet.
Klockorna 33

Jacobsen, Jens Peter (1847-1885). Dansk författare.
Stemning 156

Jeremias i Tröstlösa, se Rickson, Levi

Kallstenius, Gottfrid (1878-1942). Rektor vid Västerås högre allmänna läroverk.
Till S. H. T. 198
Trindskallarna 122

Larsson i By, Carl (1877-1948). Kulturminnesforskare, författare.
Minnessång över Gustaf Vasa 98

Levertin, Oscar (1862-1906). Professor i litteraturhistoria vid Stockholms högskola, skald.
En båt med blommor 108
Julsång 78

Karlfeldt, Erik Axel (1864-1931). Svenska akademiens sekreterare, skald.
Kantat vid Reformationsfesten i Uppsala 90
Vid sekelskiftet 32

Kléen, Emil (1868-1898). Tidningsman, författare.
Berceuse 173

Lindberg, Inez
 För Sverge 106

Lundberg, Ellen (1869-1933). Författare.
Tvenne lyriska stämningar 30

Mörner, Birger [pseud. Aráfi] (1867-1930). Diplomat, författare.
I bruset 97
Vandrarens julsång 91

Nordin, Vilhelm (1874-1949). Författare.
Här är landet 40

Norrgren, Carl Axel (1885-1961). Fältveterinär.
Sången till Folkare 208

Nyblom, Knut (1870-1949). Teaterregissör, skriftställare.
Julsång 128

Nycander, Fredrik (1867-1944). Skådespelare, författare.
Eldsång 135

Olsson, Hilda Gunilla [pseud.: Kerstin Hed] (1890-1961). Författare.
Taltrasten 183
Vårsång ”Maj” 174

Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970). Tidningsman, författare.
Kvinnornas röträttsång
Sverges flagga 87

Personne, Folke (1890-1953). Författare.
Svensk sång 166

Rickson, Levi [pseud.: Jeremias Tröstlösa] (1868-1967). Journalist, författare.
Tattare-Emma 161

Runeberg, Johan Ludvig (1804-1877). Finlandssvensk författare.
Fosterlandspsalm 55
Vaggvisa 22

Rösjö, Per Jönsson (1861-1935). Jordbruksforskare, folkbildningsman.
Psalm 138

Salwén, Gottfrid (1879-1954). Andre stadsläkare i Enköping.
En jägares vårsång 109:5
Väcksång 109:1

Selander, Sten (1891-1957). Docent i växtbiologi vid Uppsala universitet, författare.
Gryning vid havet 125
Kantat vid Sveriges riksdags 500-års minnesfest 137
Min kära 126

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll (1893-1942). Fil.lic. Överintendent för Kungl. husgerådskammaren och de kungliga konstsamlingarna, skald.
Kantat vid Uppsala universitets 450-årsjubileum 111

Sjinsiin-Tet. Se: Fet, Afanasii

Stagnelius, Erik Johan (1793-1823). Kanslist vid Ecklesiastikexpeditionen, skald.
Herrens bön 59
Lugn i tron 36

Sätherberg, Herman (1812-1897). Föreståndare för Ortopediska institutet, författare.
Aftonen 187

Söderblom, Nathan (1866-1931). Ärkebiskop.
Red. av text till Kantat vid Reformationsfesten i Uppsala 90
Red. av text till Uppenbarelsekantat 80

Thiel, Ernest (1859-1947). Bankdirektör, konstsamlare.
Kring ditt rika och vågiga hår och andra dikter 81
Sju dikter 63

Thunman, Olof (1879-1944). Konstnär, skald.
Stockholms nations sång 72
Vaggsång 162

Tigerschiöld, Hugo (1860-1938). Kansliråd och byråchef.
Hymn till Sverge 136
Unge herr Sten Sture 76

Tomas Simonsson (d. 1443). Biskop i Strängnäs.
Frihetssång 35

Topelius, Zacharias (1818-1898). Professor, rektor för universitetet i Helsingfors. Finlandssvensk skald.
Barnatro 6
Barnens bön för fäderneslandet 117

Wahlström, Olof (1890-1967). Disponent.
Festsång till Aria Coldinu-orden 212

Wallin, Johan Olof (1799-1839). Ärkebiskop, skald.
Motett 84

Wehl, Theodor von (1821-1890). Tysk författare.
Es rauscht eine Welle 27:7

Vennberg, Vilhelm (1799-1881). Författare.
Visa 10

Wirsén, Carl David af (1842-1912). Docent i litteraturhistoria vid Uppsala universitet, litteraturkritiker, skald.
Var stilla 27: 8

Östergren, Carl Ludvig [pseud.: Fjalar] (1842-1881). Fil. dr. Adjunkt vid Högre allmänna läroverket i Gävle, skald.
Vågorna sjunga 27:9

Österling, Anders (1884-1981). Svenska akademiens sekreterare, skald.
Bön 51
Minnesskrift 53
Pioner 52

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.