Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2024

Medlemmarna i Alfvénsällskapet kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma söndagen den 7 juli 2024 kl. 11.00 på Alfvéngården, Tibble.  Medlem som önskar delta i föreningsstämman ombedes anmäla sig via e-post till sekreterare@alfvensallskapet.se senast den 2 juli 2024. Länk till Årsredovisning och revisionsberättelse. Förslag till dagordning Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst Val av ordförande för...

Scroll to top