Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2024

Medlemmarna i Alfvénsällskapet kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma söndagen den 7 juli 2024 kl. 11.00 på Alfvéngården, Tibble.  Medlem som önskar delta i föreningsstämman ombedes anmäla sig via e-post till sekreterare@alfvensallskapet.se senast den 2 juli 2024.

Länk till Årsredovisning och revisionsberättelse.

Förslag till dagordning

 1. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorns berättelse
 8. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens årsresultat
 11. Beslut om årsavgifter och andra avgifter
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning samt sammankallande
 16. Motioner till årsmötet
 17. Övriga frågor

 

Välkomna!

Tibble den 4 juni 2024

Styrelsen

Scroll to top